ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ο.Π.Π.Ε.

Άρθρο 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΡΥΣΗ -ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ «Ο.Π.Π.Ε.»
ιδρύθηκε και λειτουργεί από το 1985 από τους Συνδέσμους – Σωματεία :
α) από τον «Πανελλήνιο Σύνδεσμο Ελλήνων Προπονητών Ποδοσφαίρου», που εδρεύει στην Αθήνα.
β) από το «Σύνδεσμο Ελλήνων Προπονητών Ποδοσφαίρου Βορείου Ελλάδος», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη.
Είναι Δευτεροβάθμια Ποδοσφαιρική, Αθλητική, Συνδικαλιστική οργάνωση, με έδρα την Αθήνα. Αποτελεί την ανώτατη μοναδική Προπονητική, Αθλητική και Συνδικαλιστική, Δευτεροβάθμια Ομοσπονδία προπονητών ποδοσφαίρου στην Ελλάδα. Εκπροσωπεί  όλους τους αμιγώς επαγγελματίες, ημιεπαγγελματίες ή ερασιτέχνες  προπονητές ποδοσφαίρου είτε είναι Έλληνες, είτε αλλοδαποί, οι οποίοι εργάζονται νομίμως στη χώρα. Βάσει των Νόμων του κράτους, καθώς και του παρόντος καταστατικού, απαγορεύεται η ίδρυση και λειτουργία άλλου ομοειδούς Δευτεροβάθμιου Συνδικαλιστικού Οργάνου Αθλητικής Ομοσπονδίας ή Συνομοσπονδίας.

Άρθρο 2

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός  της Ομοσπονδίας Προπονητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος (Ο.Π.Π.Ε.) είναι:
1) Η συνένωση όλων των επαγγελματικών-αθλητικών Σωματείων – Συνδέσμων προπονητών ποδοσφαίρου της χώρας, σε ενιαία δομή και οργάνωση για την προστασία των ηθικών, οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων των μελών τους στην άσκηση της προπονητικής στο άθλημα του ποδοσφαίρου και άλλων παρεμφερών αθλημάτων.
2) Ειδικότερα,  σκοπός   της Ο.Π.Π.Ε. είναι:
α) η επαγγελματική περιφρούρηση και η εξασφάλιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων, η κατοχύρωση των συμφερόντων των Προπονητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος στους χώρους εργασίας όπως είναι, τα αθλητικά σωματεία που έχουν τμήματα ποδοσφαίρου και είναι μέλη οικείων αθλητικών Ενώσεων της Ομοσπονδίας  Ποδοσφαίρου Ελλάδος (Ε.Π.Ο.) και των Ενώσεων Αθλητικών Ανωνύμων Εταιρειών Ποδοσφαίρου, ή οποιασδήποτε ονομασίας πάρουν στο μέλλον.
β) η επιστημονική, η τεχνική κατάρτιση και επιμόρφωση των προπονητών Ποδοσφαίρου μελών των Συνδέσμων που είναι μέλη της Ομοσπονδίας και η παρακολούθηση της εξέλιξης της Προπονητικής του ποδοσφαίρου στην Ελλάδα και στη διεθνή κοινότητα των προπονητών ποδοσφαίρου.
γ) η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των μελών της, η καλλιέργεια των αθλητικών ιδεωδών, σύμφωνα με το φίλαθλο πνεύμα και τον κανονισμό περί φιλάθλου ιδιότητος και του κώδικα δεοντολογίας της Ο.Π.Π.Ε.
δ) η συμβολή στην κοινωνική, οικονομική, πολιτιστική ζωή του τόπου και στην  πνευματική και κοινωνική ανύψωση αυτών.
3)  Η νομοθετική κατοχύρωση του επαγγέλματος του προπονητή ποδοσφαίρου και η προστασία των συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών των Συνδέσμων Μελών της.
4) Η παρακολούθηση των οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων του κλάδου και η, με κάθε νόμιμο μέσο, διεκδίκηση των δικαιωμάτων των προπονητών ποδοσφαίρου και αντιμετώπιση των συνδικαλιστικών προβλημάτων τους.
5) Η συνεργασία με ομοειδείς φορείς του εσωτερικού ή του εξωτερικού, η ανταλλαγή απόψεων και ανάπτυξη συνεργασίας για την διάδοση του ποδοσφαίρου.

Άρθρο 3

ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ

Η πραγματοποίηση του παραπάνω σκοπού επιδιώκεται:
α) Με την διεκδίκηση σύναψης συμβάσεων εργασίας ανάμεσα στους εργαζόμενους προπονητές ποδοσφαίρου και τους εκπροσώπους των χώρων εργασίας αθλητικά σωματεία, αθλητικές ενώσεις ή την Ελληνική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (Ε.Π.Ο.) και τις Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρείες Ποδοσφαίρου κατ’ εφαρμογή των νόμων του κράτους και των ειδικών νόμων, οι οποίοι αφορούν τον αθλητισμό και ειδικά την προπονητική για το άθλημα του ποδοσφαίρου.
β) Με την διεκδίκηση ασφάλισης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για τους προπονητές ποδοσφαίρου οι οποίοι δεν ανήκουν σε άλλο αντίστοιχο φορέα.
γ) Με την εσωτερική οργάνωση των συμφερόντων των προπονητών ποδοσφαίρου προς κατοχύρωση της, κατ’ αποκλειστικότητα, άσκησης του επαγγέλματος μόνο, από τους εγγεγραμμένους στο οικείο μητρώο της.  Η Ο.Π.Π.Ε. συντάσσει και τηρεί το μητρώο Συνδέσμων μελών της .
δ) Με την οργάνωση:
1) Ειδικών Σχολών προπονητών ποδοσφαίρου, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.
2) Επιστημονικών Επιμορφωτικών Σεμιναρίων και
3) Συνεδρίων, σχετικών με την επαγγελματική προοπτική των προπονητών ποδοσφαίρου στην Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη διεθνή αγωνιστική και προπονητική, σύμφωνα με τις διατάξεις ειδικού κανονισμού και τα δεδομένα των αθλητικών επιστημών και της αθλητικής – πολιτιστικής παράδοσης της χώρας.
ε) Με την έκδοση επιστημονικού περιοδικού, ενημερωτικού εντύπου και λοιπού υλικού, επιβοηθητικού για την ανάπτυξη και τη διάδοση των γνώσεων για την προπονητική δραστηριότητα στο ποδόσφαιρο και του σκοπού της Ο.Π.Π.Ε., προς εξασφάλιση καλυτέρων συνθηκών άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας των Ελλήνων και Αλλοδαπών Προπονητών Ποδοσφαίρου που εργάζονται στην Ελλάδα.
στ) Με την ανάπτυξη σχέσεων με άλλους φορείς και σωματεία, με τη συμμετοχή στην αντίστοιχη Ευρωπαϊκή Ένωση Προπονητών Ποδοσφαίρου (A.E.F.C.A.) και με την εγγραφή της  ως μέλος της ΓΣΕΕ.
ζ) Με την ηθική και την, κατά το δυνατό, υλική υποστήριξη των μελών της Ο.Π.Π.Ε., φυσικών και νομικών προσώπων.
η) Με τη διεξαγωγή ειδικών συνεδρίων και διαλέξεων, για την άρτια επαγγελματική κατάρτιση των μελών των Συνδέσμων – Μελών της Ο.Π.Π.Ε..
θ) Με κάθε ηθικό και νομικό μέσο, που δεν αντίκειται στους νόμους του κράτους και με κάθε μέτρο, που θα κρίνει πρόσφορο η Ομοσπονδία, για τη συνδικαλιστική, οικονομική, επαγγελματική προώθηση των συμφερόντων των μελών των Συνδέσμων, για την κοινωνική και ηθική εξύψωσή τους, καθώς και για την, από κάθε άποψη, κατοχύρωσή τους στις αρχές του φίλαθλου πνεύματος και της φιλάθλου ιδιότητας.
ι) Η Ο.Π.Π.Ε. αναγνωρίζει και αποδέχεται τα Καταστατικά, τους Κανονισμούς τις Εγκυκλίους και τις Αποφάσεις των FIFA, UEFA και ΕΠΟ, συνεργάζεται  με τις αθλητικές αρχές, την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (Ε.Π.Ο.), την Super League, την Ένωση Β’, Γ’ Εθνικής Κατηγορίας, το Υπουργείο Πολιτισμού, το Υφυπουργείο Αθλητισμού, τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, τα Εργατικά Σωματεία και τη Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος και κάθε άλλο φορέα με συναφείς σκοπούς, με την σημερινή τους ονομασία και μορφή ή όπως μετονομασθούν στο μέλλον.

Άρθρο 4

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1) Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο είναι όργανο της Ομοσπονδίας  και αποτελείται από πέντε (5) μέλη.
2) Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας.
3) Θέματα και αρμοδιότητες του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, πλην των οικονομικών καθορίζονται από το πενταμελές Συμβούλιό του.
4) Το Δ.Σ. της Ο.Π.Π.Ε., με απόφασή του, χρηματοδοτεί τις δραστηριότητες του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, με ποσό όχι μικρότερο του δέκα  τοις εκατό (10%) της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης της Ομοσπονδίας, την οποία λαμβάνει  από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού εφόσον υπάρχει οικονομική ευχέρεια.
5) Έσοδα που προέρχονται από τη συμμετοχή των προπονητών στα επιμορφωτικά σεμινάρια ή άλλες εκδηλώσεις του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, δίδονται σε αυτό για την κάλυψη των οργανωτικών αναγκών του.
6) Έσοδα από τους πόρους, όπως χορηγίες, εκδρομές, δωρεές ή άλλη νόμιμη οικονομική ενίσχυση, αποδίδονται στην Ο.Π.Π.Ε., η οποία με τη σειρά της, αποδίδει ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο, εφόσον υπάρχει οικονομική ευχέρεια.

Άρθρο 5

ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ο.Π.Π.Ε.

Η Ομοσπονδία Προπονητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος (Ο.Π.Π.Ε.) συγκροτείται:
α) Από Συνδέσμους – Σωματεία που έχουν ήδη εγγραφεί στην δύναμη της Ομοσπονδίας Προπονητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος (ΟΠΠΕ) σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού της και
β) Από όλους τους Συνδέσμους-Σωματεία,  που θα εγγραφούν στο μέλλον, μετά από τις προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες.
Μέλη των Συνδέσμων  Προπονητών Ποδοσφαίρου – Μελών της Ομοσπονδίας είναι:
1) Οι διπλωματούχοι της Σχολής Προπονητών Ποδοσφαίρου της Ε.Π.Ο., καθώς και των σχολών προπονητών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, όπως έχει καθορισθεί από τις διατάξεις της σύμβασης αμοιβαίας αναγνώρισης προπονητικών προσόντων της UEFA και της ειδικής συμφωνίας μεταξύ ΕΠΟ και της επιτροπής ΓΙΡΑ.
2) Οι πτυχιούχοι των τμημάτων φυσικής αγωγής και αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) των ελληνικών πανεπιστημίων, με κύρια ειδικότητα το άθλημα του ποδοσφαίρου, που έχουν την ειδική αναγνώριση ισοτιμίας από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, όπως έχουν καθορισθεί από τις διατάξεις της σύμβασης αμοιβαίας αναγνώρισης προπονητικών προσόντων της UEFA. και
3) Οι πτυχιούχοι ή κάτοχοι διπλώματος αναγνωρισμένων σχολών προπονητών του εξωτερικού των χωρών του πρωτοκόλλου της αμοιβαίας αναγνώρισης των προπονητικών προσόντων της U.E.F.A., εφόσον συναινεί η ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της χώρας του.
4) Διευκρινίζεται ότι,  όπου, στο παρόν μνημονεύεται η λέξη προπονητής, εννοείται και προπονήτρια.

Άρθρο 6

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ-ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

α) Μέλος της Ομοσπονδίας Προπονητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος (Ο.Π.Π.Ε.) γίνεται κάθε Σύνδεσμος-Σωματείο, που έχει στη δύναμή του διπλωματούχους προπονητές, που αναφέρονται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού.
β) Για την προσχώρηση-εγγραφή του Συνδέσμου-Σωματείου στη δύναμη της Ομοσπονδίας Προπονητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος (Ο.Π.Π.Ε.) απαιτείται:
1. Έγγραφη αίτηση, στην οποία να αναγράφεται ο ακριβής αριθμός των εγγεγραμμένων μελών στα μητρώα του, καθώς και τα τακτοποιημένα ταμειακώς μέλη, κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης εγγραφής.
2. Αντίγραφο πρακτικών Γενικής Συνέλευσης και δήλωση του Διοικητικού Συμβουλίου του αιτούντος Συνδέσμου-Σωματείου, ότι τα μέλη του έλαβαν γνώση του Καταστατικού της Ομοσπονδίας και το αποδέχονται.
3. Ονομαστικός πίνακας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Αντίγραφο καταστατικού, όπως αυτό ισχύει κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης.
γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας είναι αποκλειστικά αρμόδιο για την έγκριση ή απόρριψη της αίτησης. Αποφασίζει, κατά την πρώτη  μετά την υποβολή της αίτησης συνεδρίαση. Κοινοποιεί  εντός  δύο (2) μηνών την απόφαση στον ενδιαφερόμενο Σύνδεσμο – Σωματείο και σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης αναγράφει την αιτιολογία.
δ) Εάν το Διοικητικό Συμβούλιο απορρίψει την αίτηση εγγραφής του Συνδέσμου-Σωματείου και εντός  δύο (2) μηνών δεν έχει γνωστοποιήσει την απόφασή του, για την  απόρριψη της αίτησης εγγραφής, ο Σύνδεσμος – Σωματείο δικαιούται να προσφύγει στο αρμόδιο Πρωτοδικείο (αρμόδια δικαστική αρχή) και να ζητήσει την εγγραφή του, κατά τη διαδικασία των άρθρων 663 επ. του Κωδ. Πολ. Δικονομίας.
Ο Σύνδεσμος-Σωματείο, από την κοινοποίηση της απόφασης του Πρωτοδικείου, που διατάζει την εγγραφή του, γίνεται μέλος της Ομοσπονδίας, χωρίς άλλη διατύπωση.
ε) Εάν η απόφαση του Δ.Σ. είναι θετική, ως προς την εγγραφή του Συνδέσμου-Σωματείου στη δύναμη της Ο.Π.Π.Ε., κοινοποιεί την απόφασή του εγγράφως.
στ) Από κάθε Νομό της χώρας δικαίωμα εγγραφής στην Ο.Π.Π.Ε. έχει μόνο ένας Σύνδεσμος – Σωματείο.
Μεταξύ πολλών υποψηφίων, θα εγγράφεται αυτός που υπέβαλλε πρώτος την αίτησή του. Δεύτερος Σύνδεσμος, από την ίδια Νομαρχία, που ισχύει μέχρι την έγκριση του παρόντος καταστατικού και αν υπάρξουν Διοικητικές ανακατατάξεις, θα αποφασίσει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΠΠΕ, δεν μπορεί να εγγραφεί στη δύναμη της Ο.Π.Π.Ε., εκτός εάν έχει διαλυθεί νομίμως ο πρώτος εγγεγραμμένος ή έχει καταστεί ανενεργός και δεν μετείχε τουλάχιστον στις δυο τελευταίες αρχαιρεσίες της Ομοσπονδίας.

Άρθρο 7

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ- ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Οι Σύνδεσμοι  – Σωματεία, που είναι μέλη της Ομοσπονδίας υποχρεούνται:
α) Να τηρούν το Καταστατικό της Ομοσπονδίας και να συμμορφώνονται απόλυτα στις αποφάσεις του Δ.Σ. και της Γενικής Συνέλευσης (Πανελλαδικού Συνεδρίου).
β) Να δέχονται υποχρεωτικά τη διαιτησία της Ομοσπονδίας, για κάθε ζήτημα που προκύπτει μεταξύ τους.
γ) Στις αρχαιρεσίες τους, για την ανάδειξη του Διοικητικού τους Συμβουλίου και των λοιπών Οργάνων του, να παρίσταται υποχρεωτικά Δικαστικός Αντιπρόσωπος, διαφορετικά θα αποκλείονται από τα όργανα της Ομοσπονδίας (εκπροσώπηση στις Γενικές Συνελεύσεις, Γενικό Συμβούλιο κ.λ.π.)
δ) Να εκπληρώνουν έγκαιρα τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς την Ομοσπονδία, που ορίζονται σε ένα ευρώ, για κάθε μέλος συνδέσμου, ανά έτος και το οποίο θα μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τη ς ΟΠΠΕ.
ε)  Κάθε έτος, (τον Ιανουάριο) να υποβάλουν στην Ομοσπονδία έγγραφη έκθεση για την Διοικητική και ταμειακή τους κατάσταση και κάθε εξάμηνο (τον Ιανουάριο και Ιούλιο) για την αριθμητική τους δύναμη και ανελλιπώς για τα νεοεγγεγραμμένα μέλη τους, προκειμένου να  τηρείται ορθά το μητρώο της Ο.Π.Π.Ε.
στ) Όλοι οι Σύνδεσμοι-Σωματεία, χωρίς καμιά εξαίρεση, δεν θα εγγράφουν, ως μέλος τους, προπονητή που υπήρξε μέλος άλλου Συνδέσμου, εάν δεν προσκομίσει επίσημο έγγραφο (βεβαίωση) του προηγούμενου Συνδέσμου-Σωματείου που ανήκε, ότι έχει εξοφλήσει στο ακέραιο τις οικονομικές του υποχρεώσεις. Οι προπονητές πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Σύνδεσμο του Νομού της μόνιμης κατοικίας τους. Εάν, στον νομό της μόνιμης κατοικίας τους, δεν λειτουργεί νόμιμα Σύνδεσμος – Μέλος της Ο.Π.Π.Ε., τότε πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σε Σύνδεσμο όμορου νομού, που είναι επίσημα εγγεγραμμένος και μέλος στην  Ο.Π.Π.Ε. Εξαίρεση, προς τούτο, αποτελούν οι προπονητές που είναι μόνιμοι κάτοικοι του λεκανοπεδίου Αττικής, οι οποίοι δύνανται να επιλέγουν οιονδήποτε Σύνδεσμο – Μέλος της Ο.Π.Π.Ε., ο οποίος λειτουργεί νομίμως, εντός των ορίων της ευρύτερης περιοχής της πρωτεύουσας.
ζ) Να εναρμονίζουν το καταστατικό τους και την επωνυμία τους, σύμφωνα με  την ισχύουσα Νομοθεσία και  τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου της Ο.Π.Π.Ε.
η) Να συγχρονίζουν τη θητεία και το έτος αρχαιρεσιών του Συνδέσμου τους, με το έτος αρχαιρεσιών της Ομοσπονδίας. Οι αρχαιρεσίες των Συνδέσμων, πρέπει να ορίζονται και να λαμβάνουν χώρα εντός του τελευταίου τριμήνου ( Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος), πριν από τις αρχαιρεσίες της Ομοσπονδίας.
θ) Κάθε Σύνδεσμος-Σωματείο υποχρεούται, εάν του ζητηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Π.Π.Ε., να προσκομίσει, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, ποινικό μητρώο για ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού του Συμβουλίου. Δεν δύναται να είναι Μέλος Συνδέσμου Προπονητών, όποιος έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδικήματα, που προβλέπει το άρθρο 3 του Νόμου 2725/99.
ι) Κάθε Σύνδεσμος – Σωματείο, σε συνεργασία  με το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Προπονητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος και της ΕΠΟ,  υποχρεούται να διοργανώνει, τουλάχιστον ένα (1), επιμορφωτικό σεμινάριο προπονητών ποδοσφαίρου, ανά (3) τριετία.  Η παρακολούθηση του εν λόγω, σεμιναρίου από τα μέλη του Συνδέσμου – Σωματείου καθίσταται υποχρεωτική, προκειμένου να διατηρείται η ισχύς των πτυχίων τους.
ια) Να περιλαμβάνουν στο λογότυπό τους τη φράση: Μέλος της Ομοσπονδίας Προπονητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος  (Ο.Π.Π.Ε.).
ιβ) Σε περίπτωση αντιδικίας μεταξύ συνδέσμων- μελών της Ομοσπονδίας Προπονητών Ποδοσφαίρου (ΟΠΠΕ) ή μεταξύ συνδέσμου- μέλους της ΟΠΠΕ και άλλου αθλητικού φορέα, που συνεργάζεται με την ΟΠΠΕ, ή μεταξύ μέλους Συνδέσμου, εναντίον ετέρου μέλους, του ιδίου ή άλλου Συνδέσμου, για θέματα που άπτονται της Αθλητικής και Συνδικαλιστικής Νομοθεσίας, κάθε Σύνδεσμος- μέλος της ΟΠΠΕ υποχρεούται πριν προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια, να εξαντλήσει την δυνατότητα επίλυσης των εν λόγω αθλητικών και συνδικαλιστικών θεμάτων υπό την διαμεσολάβηση και διαιτησία της Ομοσπονδίας Προπονητών Ποδοσφαίρου, κοινοποιώντας εγγράφως την εν λόγω διαφορά στο Διοικητικό Συμβούλιό της, άλλως θεωρείται ότι παραβιάζει ουσιωδώς τις υποχρεώσεις του εκ του παρόντος και
ιγ)    Σύνδεσμος Προπονητών Ποδοσφαίρου – Μέλος της Ομοσπονδίας, που δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου (7) του Καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΠΠΕ, αποκλείεται από όλες τις εκδηλώσεις της Ο.Π.Π.Ε., μέχρι τη συμμόρφωσή του, η οποία θα διαπιστώνεται με μεταγενέστερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΠΠΕ.

Άρθρο 8

ΠΟΡΟΙ

Πόροι της Ομοσπονδίας είναι:
α) Το εφάπαξ δικαίωμα εγγραφής, που καταβάλλει κάθε Σύνδεσμος-Σωματείο,  το ύψος του οποίου αποφασίζει το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, το οποίο έχει τη δυνατότητα να αυξήσει ή να μειώσει   το ποσό αυτό.
β) Η μηνιαία συνδρομή του κάθε Συνδέσμου – Σωματείου, Μέλους της Ομοσπονδίας, το ύψος της οποίας καθορίζεται από το Διοικητικό της Συμβούλιο, το οποίο έχει τη δυνατότητα να αυξήσει ή να μειώσει  το  ποσό αυτό.
γ) Τυχόν δωρεές, χορηγίες, κληρονομιές, κληροδοσίες και έσοδα από τυχόν εκδηλώσεις, γιορτές και οικονομικές ενισχύσεις του Υπουργείου Πολιτισμού/ Υφυπουργείου Αθλητισμού, Γενικής Γραμματεία Αθλητισμού ή όπως άλλως ονομασθούν στο μέλλον, κάθε Ποδοσφαιρικής Αρχής και από κάθε άλλη Κρατική Αρχή, επιχορήγηση τακτική ή μη και κάθε άλλη οικονομική ενίσχυση που απορρέει από τη συνδικαλιστική πρακτική.
δ) Κάθε άλλο έσοδο, από νόμιμη αιτία, ή ποσοστά και άλλα άυλα δικαιώματα, που καθορίζονται από το νόμο.
ε) Τα εισοδήματα της κινητής και ακίνητης περιουσίας ή έσοδο από νόμιμη αιτία ή ποσοστά σύμφωνα με  τη Διοικητική και Συνδικαλιστική Πρακτική.
στ) Ποσοστό, από το σύνολο των συμβάσεων των προπονητών, που ορίζεται από το νόμο. Τα έσοδα από εισπράξεις αγώνων, διαφημίσεις, τηλεοπτικά δικαιώματα, υποστηρικτές-χορηγούς, λαχειοφόρους αγορές κλπ.

Άρθρο 9

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Οι Σύνδεσμοι – Σωματεία, που απαρτίζουν την Ομοσπονδία, εφόσον τηρούν το παρόν Καταστατικό και είναι οικονομικώς τακτοποιημένοι, δικαιούνται:
α) Να παρίστανται, με τους νόμιμους αντιπροσώπους τους, στις κάθε φορά διοργανωμένες, από τη Διοίκηση της Ομοσπονδίας, Γενικές Συνελεύσεις (Πανελλαδικά Συνέδρια) και να ασκούν τον έλεγχο της Διοίκησης.
β) Να συμμετέχουν, με τους νόμιμους αντιπροσώπους τους, στην εκλογή των οργάνων της Ομοσπονδίας και να εκλέγονται σε αυτά.
γ)  Να ζητούν την ηθική, υλική και επιμορφωτική βοήθεια της Ομοσπονδίας.

Άρθρο 10

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΠΟΙΝΕΣ

α) Κάθε νέο Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει στην κατάρτιση της τριμελούς Πειθαρχικής Επιτροπής, που αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και ένα μέλος.
Αρμοδιότητες της Επιτροπής είναι οι εισηγήσεις προς το Δ.Σ. της Ο.Π.Π.Ε. για τις πειθαρχικές ποινές, βάσει του παρόντος άρθρου.
β) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, δυνάμει του παρόντος καταστατικού, σε περίπτωση που Σύνδεσμος – Σωματείο της παραβεί το παρόν Καταστατικό, τις αποφάσεις του, τις αποφάσεις του Γενικού Συμβουλίου, της Γενικής  Συνέλευσης (Πανελλαδικού Συνεδρίου), τις οικονομικές υποχρεώσεις του προς την Ο.Π.Π.Ε., αλλά και προς τους υπαλλήλους του, τη σωματειακή και αθλητική νομοθεσία, τους νόμους και το Σύνταγμα του κράτους, την πρόκληση και διατάραξη της τάξης στις Γενικές Συνελεύσεις (Πανελλαδικά Συνέδρια), μπορεί να επιβάλει τελεσίδικα, μία από τις παρακάτω ποινές, με νόμιμη, έγγραφη και αιτιολογημένη εισήγηση της Πειθαρχικής Επιτροπής:
1.  Έγγραφη προσωπική σύσταση – παρατήρηση .
2. Έγγραφη σύσταση – επίπληξη, με σχετική ανακοίνωση προς όλα τα μέλη της Ομοσπονδίας.
3. Πρόστιμο  από πεντακόσια (500) μέχρι  χίλια  (1000) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος.
4. Πρόσκαιρη διαγραφή ή αποβολή από πέντε (5) μήνες μέχρι ένα (1) έτος.
5. Πρόσκαιρη διαγραφή ή αποβολή από ένα (1) έτος μέχρι πέντε (5) έτη.
Κατά το χρονικό διάστημα της διαγραφής, ο Σύνδεσμος-Σωματείο δεν δικαιούται να συμμετέχει, με αντιπροσώπους του, σε οποιαδήποτε εκδήλωση της Ο.Π.Π.Ε., ενώ τα μέλη του εγγράφονται σε Σύνδεσμο όμορου Νομού, προκειμένου να απολαμβάνουν των δικαιωμάτων τους, έως το τέλος της πρόσκαιρης διαγραφής του Συνδέσμου ή μέχρι την απόφαση συμμόρφωσης του, που θα αποφασισθεί εάν θα γίνει δεκτή ή όχι, από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΠΠΕ, μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση, από της επιβολής της ποινής και
γ) Ουδεμία ποινή επιβάλλεται, χωρίς προηγουμένως να έχει κληθεί σε έγγραφη απολογία ο Σύνδεσμος – Μέλος της Ο.Π.Π.Ε.

Άρθρο 11

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

Όργανα Διοίκησης της Ομοσπονδίας είναι:
1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση  (Πανελλαδικό Συνέδριο) των νομίμων αντιπροσώπων των μελών των Συνδέσμων-Σωματείων, που συγκροτούν την Ομοσπονδία, η οποία είναι και το κυρίαρχο όργανο αυτής.
2. Το Γενικό Συμβούλιο.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο  (Εκτελεστική Επιτροπή).
4. Η Τριμελής Εξελεγκτική Επιτροπή, ως όργανο ελέγχου της οικονομικής διαχείρισης.

Άρθρο 12

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ)

1) Οι εκλέκτορες-εκπρόσωποι των Συνδέσμων – Σωματείων – Μελών της Ο.Π.Π.Ε., που αποτελούν τη δύναμη της Ομοσπονδίας, συνέρχονται σε τακτική Γενική Συνέλευση (Πανελλαδικό Συνέδριο), κάθε τρία (3) έτη. Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται και όταν το κρίνει σκόπιμο το Διοικητικό Συμβούλιο ή όταν το ζητήσει το 1/3 των εκπροσώπων από τους νομίμους και οικονομικά τακτοποιημένους Συνδέσμους – Σωματεία – Μέλη της Ομοσπονδίας, με έγγραφη υπογεγραμμένη αίτηση και με συγκεκριμένα θέματα ημερήσιας διάταξης. Για την τακτική ή έκτατη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει όλους τους Συνδέσμους – Σωματεία – Μέλη της, τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες πριν την διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης (Πανελλαδικού Συνεδρίου) και είκοσι (20) ημέρες πριν, δημοσιεύει σε δυο ημερήσιες (2) εφημερίδες, μια (1) της Αθήνας και μια (1) της Θεσσαλονίκης, τον τόπο, την ημερομηνία, την ώρα διεξαγωγής και τα θέματα αυτής, καθώς και τα της διενέργειας της Γενικής Συνέλευσης, σε περίπτωση έλλειψης νόμιμης απαρτίας.
2) Η Γενική Συνέλευση (Πανελλαδικό Συνέδριο) της Ομοσπονδίας απαρτίζεται από τους αντιπροσώπους των τακτοποιημένων ταμειακά Συνδέσμων-Σωματείων-Μελών της. Κάθε Σύνδεσμος-Σωματείο, εκπροσωπείται και διαθέτει αριθμό ψήφων, ανάλογα με τον αριθμό των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών του, που ψήφισαν, κατά την τελευταία, προ του Πανελλαδικού Συνεδρίου, Γενική Συνέλευσή του.
Η αναλογία αυτή ορίζεται ως εξής: Ένα αντιπρόσωπος (μια ψήφος στη Γ.Σ.) ανά τριάντα (30) ψηφίσαντα μέλη. Το μέτρο ισχύει για το σύνολο των ψηφισάντων. Σε περίπτωση που υπολείπεται κλάσμα, εφόσον τούτο ξεπερνάει το μισό του μέτρου, θα λογίζεται σαν πλήρες μέτρο. Δεν αντιπροσωπεύεται ο Σύνδεσμος – Σωματείο, που δεν καλύπτει τουλάχιστον το μισό του μέτρου. Μια θέση αντιπροσώπου, από τους αναλογούντες σε κάθε σωματείο, καταλαμβάνει υποχρεωτικά ο Πρόεδρός του, εφόσον έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο «γ» του άρθρου 7 του παρόντος Καταστατικού.
Οι λοιποί αντιπρόσωποι των Συνδέσμων – Σωματείων, με ισάριθμους αναπληρωματικούς, εκλέγονται από τις τελευταίες, προ του Συνεδρίου, Γενικές Συνελεύσεις τους με ψηφοδέλτια και μυστική ψηφοφορία και εφόσον αυτές έχουν διενεργηθεί κατά το τελευταίο προ του Πανελλαδικού Συνεδρίου τρίμηνο.
Τα πρακτικά εκλογής τους υποβάλλονται στην Ομοσπονδία, το αργότερο, μέχρι το τέλος του μηνός  Απριλίου του έτους που έχει ορισθεί η Γενική Συνέλευση.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας ελέγχει τα πρακτικά και λοιπά στοιχεία και εφοδιάζει κάθε αντιπρόσωπο με κάρτα Συνέδρου.
Για την επικύρωση αντιπροσώπων Συνδέσμων,  απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η απόδειξη παρουσίας αντιπροσώπου δικαστικής αρχής όπως το άρθρο 7, παράγραφος «γ» του παρόντος ορίζει.
Η μη εμπρόθεσμη υποβολή των δικαιολογητικών εκλογής των αντιπροσώπων συνεπάγεται στέρηση του δικαιώματος συμμετοχής τους στο Συνέδριο.
Αντιπρόσωποι που, για οποιοδήποτε λόγο, κωλύονται να πάρουν μέρος στο Συνέδριο αντικαθίστανται από τους αναπληρωματικούς τους.
Η Γενική Συνέλευση (Πανελλαδικό Συνέδριο), ως ανώτατο και κυρίαρχο όργανο, επιλαμβάνεται και αποφασίζει για όλα τα ζητήματα, που σχετίζονται με την Ομοσπονδία και δη:
α) Διενεργεί έλεγχο των διοικητικών και οικονομικών πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
β) Εκλέγει, μεταξύ των αντιπροσώπων, τα προβλεπόμενα μέλη του Γενικού Συμβουλίου, στο οποίο αυτοδίκαια μετέχουν και οι Πρόεδροι των Διοικητικών Συμβουλίων των Συνδέσμων – Μελών.
γ) Εκλέγει την Τριμελή Ελεγκτική Επιτροπή.
δ) Τροποποιεί, σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους, το παρόν Καταστατικό.
ε) Αποφαίνεται για όλα τα ζητήματα που αφορούν τους Συνδέσμους – Μέλη της Ομοσπονδίας, εφόσον ζητηθεί.
στ) Αποφασίζει για κάθε σχετικό ζήτημα που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό. Την έναρξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης (Πανελλαδικού Συνεδρίου) κηρύσσει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΠΠΕ. Μετά την έναρξη των εργασιών της Συνέλευσης και τους τυχόν χαιρετιστήριους λόγους εκπροσώπων Ποδοσφαιρικών ή Πολιτειακών και Αθλητικών Αρχών, συγκροτείται σε σώμα το Προεδρείο της Συνέλευσης, που αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Γραμματέα..
Η εκλογή τους, με τις παραπάνω αρμοδιότητες, γίνεται από τους συνέδρους, με ανάταση του χεριού και μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Εάν υπάρξει αντιπρόταση, η εκλογή γίνεται με μυστική ψηφοφορία.

Άρθρο 13

ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ)

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης (Πανελλαδικού Συνεδρίου) των αντιπροσώπων, λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών.
α) Η Γενική Συνέλευση (Πανελλαδικό Συνέδριο), βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντες το ένα δεύτερο (1/2) πλέον ενός, των αντιπροσώπων των οικονομικά τακτοποιημένων Συνδέσμων – Σωματείων – Μελών  της Ομοσπονδίας.
β) Εάν δεν υπάρξει απαρτία, κατά την πρώτη συνεδρίαση, συγκαλείται νέα συνεδρίαση την επόμενη ημέρα, οπότε πρέπει να είναι παρόντες το ένα τρίτο (1/3) πλέον ενός,  των  αντιπροσώπων της παραγράφου α του παρόντος άρθρου.
γ) Εάν δεν υπάρξει και πάλι απαρτία, κατά τη δεύτερη συνεδρίαση, συγκαλείται νέα (τρίτη) συνεδρίαση μετά παρέλευση δυο (2) ωρών, οπότε πρέπει να είναι παρόντες το ένα τέταρτο (1/4) πλέον ενός  των αντιπροσώπων της παραγράφου α του παρόντος άρθρου.
δ) Για να ληφθεί απόφαση διάλυσης της Ομοσπονδίας ή τροποποίησης του καταστατικού, πρέπει να είναι παρόντες οι μισοί (1/2) πλέον ενός  των αντιπροσώπων των οικονομικά τακτοποιημένων Συνδέσμων – Σωματείων – Μελών  της Ομοσπονδίας. Σε τέτοιες περιπτώσεις, απαιτείται απόφαση, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων αντιπροσώπων. Κάθε ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης, που αφορά αρχαιρεσίες, εκλογή ελεγκτικών οργάνων, θέματα εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση,  προσωπικά ζητήματα, κήρυξη απεργίας, επιβολή έκτακτων εισφορών, αλλαγή επωνυμίας, τροποποίηση καταστατικού, είναι άκυρη εάν δεν είναι μυστική.
ε) Για άλλα θέματα, η ψηφοφορία γίνεται δια βοής ή με ανάταση της χειρός των συνέδρων. Απαγορεύεται η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση (Πανελλαδικό Συνέδριο) και στις ψηφοφορίες με οποιαδήποτε εξουσιοδότηση. Ο έλεγχος και ο καθορισμός της εκάστοτε απαιτούμενης πλειοψηφίας, για την νόμιμη διενέργεια της Γ.Σ. ή και για τη λήψη απόφασης επί θεμάτων που απαιτείται συγκεκριμένη πλειοψηφία,  θα λαμβάνει χώρα, με βάση τον επικυρωμένο κατάλογο των δικαιούμενων συμμετοχής αντιπροσώπων, κάθε Συνδέσμου – Μέλους της Ο.Π.Π.Ε.,

Άρθρο 14

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1) Οι εκλογές για την ανάδειξη των οργάνων της Ομοσπονδίας, διεξάγονται από Εφορευτική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από τρία (3) μέλη που εκλέγονται από το σώμα της Γ.Σ. και προεδρεύεται από Δικαστικό Αντιπρόσωπο.
2) Ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος ορίζεται από τον Πρόεδρο του Πρωτοδικείου της περιφέρειας του τόπου διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης (Πανελλαδικού Συνεδρίου), μετά από έγγραφη αίτηση της Ομοσπονδίας ή του οικείου Συνδέσμου-Σωματείου.
3) Η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής γίνεται δια ανατάσεως της χειρός των μελών του σώματος.

Άρθρο 15

ΕΚΛΟΓΕΣ

1) Οι εκλογές για την ανάδειξη των οργάνων της Ομοσπονδίας, (ΟΠΠΕ), θα πραγματοποιούνται, σε δύο ημέρες. Την πρώτη ημέρα, μετά το μεσημέρι, θα αρχίζουν οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης, με τον Διοικητικό και Οικονομικό Απολογισμό, τοποθετήσεις συνέδρων και εκλογή εφορευτικής επιτροπής. Την δεύτερη ημέρα το πρωί θα γίνεται η εκλογική διαδικασία, για την ανάδειξη του Γενικού και του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Οι εκλογές, θα γίνονται με το πλειοψηφικό σύστημα, σε ενιαίο ψηφοδέλτιο.
Οι εκλογές για την ανάδειξη των οργάνων (Διοικητικού Συμβουλίου, εκπροσώπων για την ΟΠΠΕ και Εξελεγκτικής Επιτροπής) των Συνδέσμων- Σωματείων- Μελών της ΟΠΠΕ, θα γίνονται με το πλειοψηφικό σύστημα, σε ενιαίο ψηφοδέλτιο και θα ολοκληρώνονται οι εργασίες την ίδια μέρα (αυθημερόν).
Όλοι οι υποψήφιοι για την εκλογή αντιπροσώπων της ΟΠΠΕ (Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), Γενικό Συμβούλιο, Εξελεγκτική Επιτροπή), υποχρεούνται να καταθέτουν στην Ο.Π.Π.Ε. τις αιτήσεις υποψηφιότητάς τους, δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες, πριν τη διεξαγωγή των εκλογών, προσκομίζοντας και πιστοποιητικό του ποινικού τους μητρώου.
2) Οι θέτοντες υποψηφιότητα για το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, εκτός των Προέδρων Σωματείων- Συνδέσμων- Μελών της ΟΠΠΕ, πρέπει απαραιτήτως να είναι υποψήφιοι και για το Γενικό Συμβούλιο. Εάν, κατά τη διαδικασία της εκλογής του Γενικού Συμβουλίου, αποτύχουν να εκλεγούν σε αυτό, στερούνται του δικαιώματος να είναι υποψήφια μέλη του Δ.Σ.
3) Η Ο.Π.Π.Ε. πρέπει να ενημερώνει τους Συνδέσμους-Σωματεία-Μέλη της, το αργότερο τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες  πριν τη διεξαγωγή των εκλογών για την ημέρα, την ώρα και τον τόπο διεξαγωγής τους. Επίσης, πρέπει να δημοσιεύει σε δυο (2) ημερήσιες εφημερίδες, μία (1) των Αθηνών και μία (1) της Θεσσαλονίκης, αθλητικές ή μη, τουλάχιστον είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες, πριν την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών, την ημέρα, τον τόπο και την ώρα διενέργειας αυτών, καθώς και τα λοιπά τυχόν θέματα της ημερήσιας διάταξης.
4) Τα πρακτικά διαλογής των ψηφοδελτίων και ανακήρυξης των επιτυχόντων και το πρωτόκολλο ψηφοφορίας, παραδίδονται την άλλη ημέρα από το Δικαστικό Αντιπρόσωπο, στο Γραμματέα του Πρωτοδικείου Αθηνών, ή όπως άλλως ο Νόμος ορίζει και αντίγραφα αυτών στην Ο.Π.Π.Ε..
5) Εάν οι εκλογές διεξαχθούν εκτός της δικαστικής περιφέρειας του Πρωτοδικείου Αθηνών, ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος παραδίδει τα πιο πάνω έγγραφα στον Γραμματέα του Πρωτοδικείου της πόλης που διεξήχθηκαν οι αρχαιρεσίες και από εκεί υπηρεσιακώς παραδίδονται στον Γραμματέα του Πρωτοδικείου Αθηνών.
6) Η ψηφοφορία γίνεται, πάντοτε, με την επίδειξη της Αστυνομικής Ταυτότητας του ψηφοφόρου ή άλλου δημοσίου εγγράφου, που μαρτυρεί την ταυτότητα του προσώπου. Σε κάθε περίπτωση, δεν επιτρέπεται συμμετοχή στη διαδικασία της ψηφοφορίας, με εξουσιοδότηση.

Άρθρο 16

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Γενικό Συμβούλιο απαρτίζεται από:
α) Τους Πρόεδρους των Συνδέσμων-Μελών της Ομοσπονδίας ή τους νομίμους αναπληρωτές τους.
β) Έντεκα (11) τακτικά μέλη και ισάριθμα αναπληρωματικά, που εκλέγονται, με μυστική ψηφοφορία, από το Συνέδριο και προέρχονται από τους παρόντες αντιπροσώπους των Συνδέσμων-Μελών της Ομοσπονδίας.
Η ψηφοφορία, για την εκλογή του Γενικού Συμβουλίου, πραγματοποιείται, κατά τη διάρκεια της εκλογικής Γενικής Συνέλευσης (Πανελλαδικού Συνεδρίου), μετά την εξάντληση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πλην όμως, πριν την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η θητεία του Γενικού Συμβουλίου είναι ίση και αντίστοιχη  με τη θητεία του Δ.Σ. της Ο.Π.Π.Ε. Το Γενικό Συμβούλιο, συνέρχεται τακτικά, κάθε Οκτώβριο, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός αιτιολογημένης αντικειμενικής αδυναμίας (οικονομικοί λόγοι κλπ.), οπότε και αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΠΠΕ, με ποιο τρόπο δύναται να ξεπερασθεί το πρόβλημα.
Δύναται να συνέλθει και εκτάκτως, όταν το Διοικητικό Συμβούλιο το κρίνει αναγκαίο ή όταν το ζητήσει το ένα τρίτο (1/3) των νομίμων μελών του Γενικού Συμβουλίου, με την προϋπόθεση της προηγουμένης παραγράφου.
Βρίσκεται  σε απαρτία, όταν είναι παρόντα τα μισά (1/2), συν ένα (1) από τα μέλη του.
Οι αποφάσεις του λαμβάνονται, με σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των εργασιών.
Το Προεδρείο του Γενικού Συμβουλίου που απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γραμματέα, εκλέγεται από τα παριστάμενα μέλη με ανάταση του χεριού, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου. Εάν υπάρξει αντιπρόταση, η εκλογή γίνεται με μυστική ψηφοφορία.

Άρθρο 17

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Γενικό Συμβούλιο:
α) Εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας.
β) Παρακολουθεί την εκτέλεση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης (Πανελλαδικού Συνεδρίου) και υποδεικνύει στο Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα και τρόπους, που θα βοηθήσουν τους σκοπούς της Ομοσπονδίας.
γ) Εποπτεύει την εφαρμογή του Καταστατικού της Ομοσπονδίας.
δ) Ελέγχει και εγκρίνει ή απορρίπτει, τον ετήσιο ισολογισμό, απολογισμό, τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους και την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής.
ε) Αποφασίζει για θέματα, που παραπέμφθηκαν σε αυτό, από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Απόντες Γενικοί Σύμβουλοι, που μετέχουν αριστίδην, ως Πρόεδροι Συνδέσμων, μετά από έγγραφη δήλωσή τους, αντικαθίστανται από τους αναπληρωματικούς τους. Απών Γενικός Σύμβουλος, που μετέχει ως εκλεγμένος στο ενδεκαμελές, εις ουδεμία περίπτωση αντικαθίσταται, ει μη μόνο, σε περίπτωση έγγραφης παραίτησής του, οπότε τη θέση του καταλαμβάνει ο πρώτος αναπληρωματικός του ενδεκαμελούς Γενικού Συμβουλίου.

Άρθρο 18

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1) Η Ομοσπονδία, διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται εννέα (9) τακτικά μέλη και ισάριθμα αναπληρωματικά, που εκλέγονται, με μυστική ψηφοφορία, από το Γενικό Συμβούλιο, κατά την ημέρα της εκλογικής Γενικής Συνέλευσης (Πανελλαδικού Συνεδρίου),  με την διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 15.
2) Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την πρώτη συνεδρίασή του, που λαμβάνει χώρα μετά από πρόσκληση του πλειονοψηφήσαντος συμβούλου, εκλέγει τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο- Αναπληρωτή του Προέδρου, το Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία, τον Ειδικό Γραμματέα- Αναπληρωτή του Γενικού Γραμματέα.
3) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία και σε περίπτωση ισοψηφίας, λογίζεται διπλή η ψήφος του Προέδρου. Η θητεία του είναι τριετής, όπως και του Γενικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
4) Για την απαρτία,  απαιτείται, τουλάχιστον,  η παρουσία πέντε (5) μελών του.
5)Συνεδριάζει, τακτικά μία φορά το μήνα εφόσον δεν υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες (πρόβλημα οικονομικό) και εκτάκτως, όταν παραστεί ανάγκη, μετά από πρόσκληση του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα, με την παραπάνω αναφερομένη προϋπόθεση.
6) Ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας, συντάσσουν την ημερήσια διάταξη.
7) Σε περίπτωση που, τέσσερα (4) μέλη του, ζητήσουν έγγραφα έκτακτη συνεδρίασή του, αυτή συγκαλείται μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, εφόσον δεν υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες (πρόβλημα οικονομικό).

Άρθρο 19

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Δ.Σ.)

Το Διοικητικό Συμβούλιο, είναι το εκτελεστικό όργανο της Ομοσπονδίας και:
α. Εκτελεί τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων (Πανελλαδικών Συνεδρίων) των εκπροσώπων  των Συνδέσμων- Σωματείων-Μελών της Ομοσπονδίας και του Γενικού Συμβουλίου.
β. Εφαρμόζει το Καταστατικό, παύει και διορίζει τους έμμισθους της Ομοσπονδίας.
γ. Παρακολουθεί τη δράση των Συνδέσμων -Σωματείων – Μελών της και με εκπρόσωπο, που ορίζει, παρίσταται στις δραστηριότητές τους.
δ. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις (Πανελλαδικά Συνέδρια) και καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
ε. Συγκαλεί το Γενικό Συμβούλιο και καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
στ. Υποβάλλει στις Γενικές Συνελεύσεις του (Πανελλαδικά Συνέδρια), έκθεση της δράσης του και λογοδοτεί για όλες τις πράξεις του.
ζ. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητα από τη θέση που κατέχει), το οποίο απουσιάζει από τρεις (3) συνεχόμενες Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, για τις οποίες έχει εγγράφως ειδοποιηθεί (με αποστολή fax, κ.λπ.), χωρίς να έχει ενημερώσει εγγράφως το Δ.Σ. για την εκάστοτε επαρκώς δικαιολογημένη  απουσία του, αυτοδίκαια εκπίπτει από τη θέση του στο Δ.Σ., την οποία καταλαμβάνει ο πρώτος αναπληρωματικός. Για την έκπτωση από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, απαιτείται σχετική απόφαση του Δ.Σ.
η. Ορίζει εκπροσώπους, όπου απαιτείται, για την παρουσία και συμμετοχή του στους φορείς της χώρας, αλλά και του εξωτερικού.
θ. Είναι αποκλειστικά αρμόδιο, να συνάπτει συμβάσεις έργου, αποφασίζοντας κατά πλειοψηφία, καθώς και να ασκεί όλες τις αρμοδιότητες  και τα καθήκοντα, που απορρέουν από το παρόν καταστατικό με σκοπό την ομαλή λειτουργία της Ο.Π.Π.Ε.
ι. Καταρτίζει και υποβάλλει, για έγκριση, στο Γενικό Συμβούλιο τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων και αποφασίζει για τη διάθεση των πόρων και προσόδων της Ομοσπονδίας.

Άρθρο 20

ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

1) Ο Πρόεδρος  διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Γενικού Συμβουλίου.
2) Εκπροσωπεί την Ομοσπονδία ενώπιον των Δικαστηρίων, πάσης Αρχής και παντός τρίτου.
3) Υπογράφει τα εντάλματα πληρωμών και εισπράξεων και κάθε εξερχόμενο έγγραφο.
4) Όταν κωλύεται ο Πρόεδρος, τον αναπληρώνει, κατά σειρά, ο Αντιπρόεδρος-Αναπληρωτής του Προέδρου, ο Γενικός Γραμματέας, ο Ειδικός Γραμματέας.
5) Ο Γενικός Γραμματέας, διευθύνει τη γραμματεία, φυλάσσει το αρχείο και τις σφραγίδες της Ομοσπονδίας, διενεργεί την αλληλογραφία και υπογράφει,  μαζί με τον Πρόεδρο, κάθε εξερχόμενο έγγραφο, όπως και τα εντάλματα πληρωμών.
6) Όταν κωλύεται ο Γενικός Γραμματέας, τον αναπληρώνει ο Ειδικός Γραμματέας.

Άρθρο 21

ΤΑΜΙΑΣ Δ.Σ.

1) Ο Ταμίας διεκπεραιώνει  όλες τις εισπράξεις των πόρων της Ομοσπονδίας και όλες τις πληρωμές.
2) Εκδίδει τα σχετικά εντάλματα, που υπογράφονται από αυτόν,  τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα.
3) Κάθε έξι (6) μήνες και κάθε φορά που  θα ζητηθεί από την πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΠΠΕ, συντάσσει λεπτομερή απολογισμό της διαχείρισής του και τον υποβάλλει στο Δ.Σ..
4) Τηρεί ταμείο με χρηματικό ποσό που το καθορίζει το Δ.Σ., εκτός του τραπεζικού καταθετικού λογαριασμού, για τρέχουσες ανάγκες.
5) Οι εισπράξεις, που υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό, κατατίθενται σε τραπεζικό  έντοκο λογαριασμό.
6) Διενεργεί τις καταθέσεις και τις αναλήψεις.
7) Ευθύνεται, για την έγκαιρη είσπραξη εσόδων και έγκαιρη πληρωμή εξόδων και υποχρεώσεων της Ομοσπονδίας.
8) Για κάθε είσπραξη, πρέπει να εκδίδει θεωρημένη απόδειξη και να τηρεί αντίγραφο αυτής.
9) Για κάθε πληρωμή και για κάθε δαπάνη, πρέπει να τηρεί, μαζί με το ένταλμα πληρωμής, το σχετικό παραστατικό στοιχείο. Σε περίπτωση, που δεν είναι δυνατή η ύπαρξη παραστατικού στοιχείου για δαπάνη ή πληρωμή μικροποσού, πρέπει να υπάρχει έγκριση του Δ.Σ. και υπογραφή τουλάχιστον από τον Πρόεδρο, τον Ταμία και το Γενικό Γραμματέα.
10) Τηρεί το βιβλίο εσόδων και εξόδων και καλεί την Εξελεγκτική Επιτροπή, όταν προβλέπεται, για τον επιβαλλόμενο έλεγχο.
11) Είναι προσωπικά υπεύθυνος, για κάθε απώλεια χρημάτων και για κάθε επιζήμια ,για την Ομοσπονδία, διαχειριστική πράξη.

Άρθρο 22

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1) Από τη Γενική Συνέλευση (Πανελλαδικό Συνέδριο) και μαζί με την εκλογή του Γενικού Συμβουλίου, εκλέγεται Τριμελής Εξελεγκτική Επιτροπή, η οποία διενεργεί κάθε χρόνο έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης και υποβάλλει σχετική έκθεση  στο Γενικό Συμβούλιο, το οποίο φέρει αυτήν, προς έγκριση, στη Γενική Συνέλευση (Πανελλαδικό Συνέδριο), πριν τις αρχαιρεσίες που διεξάγονται κάθε τρία (3) έτη.
2) Παρόμοια έκθεση για έλεγχο, που αφορά τη θητεία του Διοικητικού  Συμβουλίου, υποβάλλει και στην εκάστοτε  έκτακτη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση διαπίστωσης, συγγνωστών ή μη, ανωμαλιών, καλεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε άμεση τακτοποίηση και σε περίπτωση μη συμμόρφωσής του, κοινοποιεί την έκθεση της στους Συνδέσμους-Σωματεία -Μέλη για ενημέρωση.
3) Σε περίπτωση κατά την οποία, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, αποδεδειγμένα, υποπέσει σε παράπτωμα οικονομικού περιεχομένου, με οποιονδήποτε τρόπο ή αιτία, τότε,  βάσει της ισχύος του παρόντος καταστατικού και της κείμενης νομοθεσίας, κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης του Δ.Σ., εκπίπτει από τη θέση του στο Διοικητικό Συμβούλιο και από το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις  επόμενες αρχαιρεσίες της Ομοσπονδίας.

Άρθρο 23

ΔΙΕΝΕΞΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

1) Κάθε διένεξη ή διαφορά ή αντιδικία μεταξύ των Συνδέσμων- Σωματείων-Μελών ή παραβίαση του καταστατικού της Ο.Π.Π.Ε., καθώς και για κάθε άλλο παράπτωμα, φέρεται προς συζήτηση και λήψης σχετικής απόφασης,  μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων Μελών ή αυτεπάγγελτα, ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου.
2) Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για όλες τις ποινές, ύστερα από εισήγηση – πρόταση της Πειθαρχικής Επιτροπής.
3) Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωτική και εκτελεστή για όλους τους Συνδέσμους-Σωματεία-Μέλη.

Άρθρο 24

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

α) Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και των λοιπών οργάνων της ΟΠΠΕ θα διεξάγονται τον μήνα Μάιο, εφόσον δεν υπάρχουν αντικειμενικοί λόγοι αναβολής του (οικονομικοί ) και η θητεία τους θα είναι για τρία χρόνια.
β) Στις αρχαιρεσίες, δικαίωμα ψήφου θα έχουν τα μέλη των Συνδέσμων, που θα έχουν πραγματοποιήσει εκλογές το τελευταίο τρίμηνο, πριν τις αρχαιρεσίες της ΟΠΠΕ, ανεξάρτητα με το πότε είχαν πραγματοποιήσει τις προηγούμενες εκλογές, προκειμένου όλοι οι Σύνδεσμοι να εναρμονιστούν με το άρθρο7 παράγραφος η του παρόντος Καταστατικού.
γ) Από το έτος 2013 οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. της ΟΠΠΕ, θα γίνουν το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μαΐου, χωρίς να θεωρείται έκπτωτο ή παράνομο, αλλά εν ισχύει σε όλους τους τομείς. Οι εκλογές των συνδέσμων θα γίνουν το διάστημα  Φεβρουαρίου – Απριλίου με την παραπάνω προϋπόθεση.

Άρθρο 25

ΔΙΑΛΥΣΗ Ο.Π.Π.Ε.

Η Ομοσπονδία διαλύεται, εάν παραμείνουν λιγότερα από δύο (2) Μέλη. Διαλύεται, επίσης, σύμφωνα με τον Νόμο, εάν παρεκκλίνει  του σκοπού της.
Σε περίπτωση διάλυσής της, όλα τα περιουσιακά της στοιχεία θα διατεθούν στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ( Γ.Γ.Α.).

Άρθρο 26

ΕΜΒΛΗΜΑ & ΛΟΓΟΤΥΠΟ

Η  ΟΠΠΕ έχει ιδία σφραγίδα που φέρει κυκλικά την επωνυμία της, το έτος ίδρυσής της και στο μέσον έχει μία μπάλα ποδοσφαίρου. Το έμβλημά της (λογότυπο), είναι ο τίτλος της Ομοσπονδίας, περιμετρικά σε κύκλο και στην μέση φέρει μισό σώμα ανδρός, με μία μπάλα στο δεξί χέρι, που απεικονίζει τον προπονητή.

ΑΡΘΡΟ 27

ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ

1) Κάθε θέμα, που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό, δύναται να ρυθμιστεί,  από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, κατά τους όρους και τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
2) Το παρόν Καταστατικό, το οποίο αποτελείται από είκοσι επτά (27) άρθρα, εγκρίθηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολο του, από τους αντιπροσώπους των Συνδέσμων- Σωματείων-Μελών, που συνήλθαν, για αυτό το σκοπό, σε Γενική Συνέλευση (Πανελλαδικό Συνέδριο), στην Αθήνα την 28 Φεβρουαρίου 2011 και υπογράφεται ως έπεται:

Αθήνα 28/02/2011

Ο Πρόεδρος                                                                      Ο Γεν. Γραμματέας

Ηλίας Λογαράς                                                                   Ευάγγελος Πρόκος

Facebook Comments

POST A COMMENT.