Καταστατικό

Για να κατεβάσετε το καταστατικό του Συνδέσμου σε μορφή PDF κάντε κλικ ΕΔΩ.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

«ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ»

με το διακριτικό τίτλο «ΘΕΣΣΑΛΙΑ»

Μέλους της Ομοσπονδίας Προπονητών Ποδοσφαίρου Ελλάδας (Ο.Π.Π.Ε.)    

ΑΡΘΡΟ 1

Ιδρύεται Σύνδεσμος με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ», και το διακριτικό τίτλο «ΘΕΣΣΑΛΙΑ»  με έδρα την πόλη του  Βόλου Μαγνησίας.

ΑΡΘΡΟ 2

Σκοπός του Συνδέσμου είναι :

1. Η προαγωγή, ανάπτυξη και διάδοση του αθλήματος του ποδοσφαίρου.

2. Η παρακολούθηση όλων των τεχνικών εξελίξεων του ποδοσφαίρου, η διαφώτιση των μελών με την οργάνωση σεμιναρίων, διαλέξεων κλπ.

3. Η συνεργασία με την Ο.Π.Π.Ε , τις τοπικές αθλητικές αρχές, τους συλλόγους ποδοσφαιριστών, διαιτητών, τα αθλητικά σωματεία της Μαγνησίας για τη βελτίωση του ποδοσφαίρου ειδικά, αλλά και την ανύψωση γενικά της αθλητικής ιδέας και του Ολυμπισμού.

4. Η Νομοθετική κατοχύρωση του επαγγέλματος σε όλα τα επίπεδα με πράξεις που θα κρίνει εκάστοτε το Δ.Σ (εντός των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία), η προώθηση λύσεων θεμάτων του επαγγέλματος και κάθε σχετικό με τα παραπάνω σκοπό.

5.  Η αρωγή σε κάθε αθλητική, φιλανθρωπική και πολιτιστική εκδήλωση.

ΑΡΘΡΟ 3

Την πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών ο Σύνδεσμος θα επιδιώκει:

1. Με την διαφώτιση της κοινής γνώμης με κάθε δυνατό τρόπο για την σημασία της θέσης, της αποστολής και της δράσης του προπονητή ποδοσφαίρου στο τοπικό και γενικά στο Ελληνικό ποδόσφαιρο.

2. Με τη συνεργασία και βοήθεια : α) της Ομοσπονδίας Προπονητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος, β) της Γ.Γ.Α, γ) της ΕΠΟ, δ) της ΕΠΣΘ και των υπόλοιπων ποδοσφαιρικών και κρατικών αρχών.

3. Με την οργάνωση συγκεντρώσεων, διαλέξεων , ομιλιών, σεμιναρίων, εκδρομών, παραστάσεων καθώς και κάθε μορφής εκδηλώσεων πολιτιστικών, αθλητικών και καλλιτεχνικών.

ΑΡΘΡΟ 4.  

Η μέριμνα για την εκπλήρωση του σκοπού του Συνδέσμου ανατίθεται στο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο, όποτε απαιτείται θα ζητήσει τη συνεργασία και ηθική αρωγή :

1) της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού

2) Της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, της οποίας αποδέχεται και τηρεί το καταστατικό, τους κανονισμούς και τις αποφάσεις της, καθώς και τα καταστατικά των οργάνων της FIFA  και της UEFA.

3) Της Ομοσπονδίας Προπονητών Ποδοσφαίρου (Ο.Π.Π.Ε), της οποίας πρέπει να τηρεί και να εφαρμόζει τις υποχρεώσεις, που απορρέουν από το άρθρο 7 του καταστατικού της, όπως και τις αποφάσεις του Δ.Σ και των Συνελεύσεων αυτής.

4) Των λοιπών αρχών και φορέων του ποδοσφαίρου.

ΑΡΘΡΟ 5

Ο αριθμός των μελών του Συνδέσμου είναι απεριόριστος.

Μέλη του Συνδέσμου μπορούν να γίνουν ημεδαποί ενήλικες, οι οποίοι είναι :

α) Οι διπλωματούχοι των σχολών προπονητών ποδοσφαίρου της Ε.Π.Ο.

β) Οι διπλωματούχοι των σχολών προπονητών ποδοσφαίρου της Γ.Γ.Α-Ε.Π.Ο, όπως  καθορίζεται στις διατάξεις της σύμβασης αμοιβαίας αναγνώρισης προπονητικών προσόντων της UEFA  και στις διατάξεις του μνημονίου των οκτώ θέσεων UEFA –Ε.Π.Ο.

γ) Οι πτυχιούχοι των τμημάτων φυσικής αγωγής και αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α) των Ελληνικών Πανεπιστημίων, με κύρια ειδικότητα το άθλημα του ποδοσφαίρου, που έχουν την ειδική αναγνώριση ισοτιμίας, από την Ε.Π.Ο.

δ) Οι κάτοχοι διπλώματος αναγνωρισμένων σχολών προπονητών των χωρών του εξωτερικού, όπως ισχύουν και προβλέπουν οι διατάξεις του πρωτόκολλου σύμβασης αμοιβαίας αναγνώρισης προπονητικών προσόντων της UEFA .

Για όλες τις παραπάνω κατηγορίες απαιτείται η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, που εκδίδεται από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

Για την εγγραφή μέλους απαιτείται προσωπική αίτηση του ενδιαφερομένου. Για προπονητές που υπήρξαν μέλη άλλου αναγνωρισμένου συνδέσμου, απαιτείται βεβαίωση του προηγούμενου συνδέσμου, ότι έχουν εξοφληθεί στο ακέραιο οι οικονομικές τους υποχρεώσεις. Μέλη του συνδέσμου μπορούν να γίνουν μόνιμοι κάτοικοι Μαγνησίας ή όμορων νομών ή Περιφερειακών Ενοτήτων, εφόσον σε αυτούς δεν λειτουργεί αναγνωρισμένος σύνδεσμος προπονητών.

Διευκρινίζεται ότι όπου στο παρόν μνημονεύεται η λέξη προπονητής, εννοείται και προπονήτρια.

ΑΡΘΡΟ 6

Όλα τα μέλη έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις, μετά την παρέλευση  ενός έτους από την εγγραφή τους , πλην των ιδρυτικών.

Έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι, εκτός αν έχουν τελεσίδικα καταδικαστεί από Ελληνικό Δικαστήριο για αξιόποινη πράξη οπότε αποκλείονται του δικαιώματος του εκλέγεσθαι.

Το δικαίωμα εγγραφής ορίζεται σε 20 ΕΥΡΩ, η δε ετήσια εισφορά σε 25 ΕΥΡΩ με την δυνατότητα το εκάστοτε Δ.Σ να αναπροσαρμόζει τα άνω ποσά.

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μελών αρχίζουν από της εγγραφής τους.

ΑΡΘΡΟ 7

Τα μέλη μπορούν να αποχωρήσουν από το Σύνδεσμο με έγγραφη αίτησή τους προς το Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 8.

Κωλύματα εγγραφής μέλους-περιορισμοί

1) Δεν μπορεί να είναι μέλος του Συνδέσμου :

α) όποιος έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδικήματα βίας στους αθλητικούς χώρους, χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης, ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατασκοπεία, ληστεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεοκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, συκοφαντική δυσφήμιση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής , παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών και περί μεσαζόντων και όποιος έχει παραπεμφθεί με αμετάκλητο βούλευμα για πράξεις του διώκονται σε βαθμό κακουργήματος.

β) όποιος έχει στερηθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση,

γ) όποιος έχει τιμωρηθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 130 του νόμου 2725/1999 και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η τιμωρία.

2) Πρόσωπο στο οποίο συντρέχει οποιοδήποτε από τα πιο πάνω κωλύματα χάνει αυτοδικαίως την ιδιότητά του. Η διαπιστωτική πράξη της έκπτωσης εκδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο  του Συνδέσμου μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε ημερών αφότου  έλαβε γνώση. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία, η διαπιστωτική πράξη εκδίδεται από το Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία.      

ΑΡΘΡΟ 9.

Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται από τη Γενική Συνέλευση με πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του, πρόσωπα που παρείχαν εξαιρετικές υπηρεσίες για την προαγωγή των σκοπών του Συνδέσμου ή του Αθλητισμού. Τα επίτιμα μέλη δεν καταβάλλουν οικονομική συνδρομή, έχουν δικαίωμα να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις και δικαίωμα έκφρασης γνώμης. Δεν έχουν το δικαίωμα ψήφου και τα δικαιώματα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Στα γραφεία του Συνδέσμου , σε εμφανή θέση, αναρτάται πίνακας με τα ονοματεπώνυμα των επιτίμων μελών.

ΑΡΘΡΟ 10

Μέλη του Συνδέσμου εξελθόντα δεν έχουν δικαίωμα επί της περιουσίας του Συνδέσμου. Σε καταβολή της εισφοράς αυτών ευθύνονται για το χρόνο που διετέλεσαν μέλη.

ΑΡΘΡΟ 11

Όργανα του Συνδέσμου είναι:

Α) Η Γενική Συνέλευση

Β) Το Διοικητικό Συμβούλιο

Γ) Η Ελεγκτική επιτροπή

Δ) Οι εκπρόσωποι στην Ο.Π.Π.Ε.

Η θητεία των παραπάνω είναι τρία χρόνια.

ΑΡΘΡΟ 12

Η Γενική Συνέλευση των μελών αποτελεί το ανώτατο όργανο του Σωματείου και αποφασίζει για κάθε  υπόθεση αυτού που δεν υπάγεται  στην αρμοδιότητα άλλων οργάνων. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει τα πρόσωπα της Διοίκησης και της Ελεγκτικής Επιτροπής, και των εκπροσώπων στην Ο.Π.Π.Ε. (Ομοσπονδία Προπονητών Ποδοσφαίρου Ελλάδας), ή άλλων Οργανώσεων, αποφασίζει περί εγκρίσεως του ισολογισμού- απολογισμού περί μεταβολής του σκοπού του Σωματείου, περί τροποποιήσεως του καταστατικού και διαλύσεως του Σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 13

Η Γενική Συνέλευση έχει την εποπτεία και τον έλεγχο των οργάνων της Διοικήσεως και δικαιούται οποτεδήποτε να παύει αυτά, εφόσον η παύση των οργάνων υπαγορεύεται από σπουδαίους λόγους και ιδιαίτερα παράβασης των καθηκόντων αυτών ή ανικανότητας προς τακτική διαχείριση.

ΑΡΘΡΟ 14

Η Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείτε κάθε χρόνο σε τόπο, μέρα και  ώρα που ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά τη συνέλευση αυτή τίθεται υποχρεωτικά στην ημερήσια διάταξή της τα εξής θέματα :

Α) Απολογισμός των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για τη λήξασα χρήση

Β) Ανάγνωση οικονομικού απολογισμού και έκθεση περί της οικονομικής κατάστασης του Σωματείου.

Γ) Υποβολή έκθεσης Ελεγκτικής Επιτροπής.

Κατά τη Συνέλευση αυτή μπορεί να εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη κάθε άλλο θέμα.

Όσον αφορά την κατάθεση υποψηφιοτήτων για το Δ.Σ και την Εξελεγκτική Επιτροπή και τους αντιπροσώπους στην Ο.Π.Π.Ε θα γίνονται δεκτές, μέχρι και δύο ημέρες πριν την ορισθείσα ημερομηνία της Γ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 15

Οι αποφάσεις της Γ.Σ λαμβάνονται κατ’ απόλυτο πλειοψηφία των παρόντων και ταμειακώς εντάξει μελών.

ΑΡΘΡΟ 16

Της Γενικής  Συνέλευσης προηγείται πρόσκληση απευθυνόμενη προς τα μέλη και υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο  του Δ.Σ. Η πρόσκληση πρέπει να  αποστέλλεται ταχυδρομικά προς τα μέλη 10 ημέρες πριν την Γ.Σ, ή να τοιχοκολλείται στα γραφεία του Συνδέσμου  10 ημέρες πριν την Γ.Σ , δημοσιεύεται δε σε περίληψη τουλάχιστον δύο φορές σε 2 εφημερίδες του Βόλου.

ΑΡΘΡΟ 17

Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία όταν  παρίσταται το 1/3 των ταμειακώς εντάξει μελών αυτής, μη γενομένης δε απαρτίας, συγκαλείτε δεύτερη Γενική Συνέλευση ευρισκόμενη σε απαρτία με όσους από τα ταμειακά εντάξει μέλη παρευρίσκονται. Προς λήψη όμως απόφασης περί τροποποίησης του καταστατικού ή αλλαγής του Σκοπού ή  διάλυσης του Συνδέσμου για το έγκυρο της απόφασης  απαιτείται η παρουσία των 2/3  πλέον ενός των ταμειακώς εντάξει μελών και πλειοψηφία  3/4  πλέον ενός  των παρόντων μελών.

ΑΡΘΡΟ 18

Η εκλογή του Δ.Σ της Εξελεγκτικής Επιτροπής και Αντιπροσώπων στην Ο.Π.Π.Ε. ή άλλων οργανώσεων, γίνεται μυστικά με ψηφοδέλτιο με το σύστημα της απλής αναλογικής  αυθημερόν, παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου. Οι πρώτοι 7 κατά σειρά επιτυχίας αποτελούν τα μέλη της διοίκησης. Οι δε επόμενοι κατά σειρά τα αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ των υποψηφίων η εκλογή γίνεται με κλήρωση των ισοψηφισάντων.      

ΑΡΘΡΟ 19

Κατά τη Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά σε ιδιαίτερο βιβλίο

Οι εκλογές διεξάγονται από Τριμελή Εφορευτική Επιτροπή εκλεγόμενη από την  Γ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 20

Δεν δύναται η αντιπροσώπευση μέλους σε ψηφοφορία στις Γενικές Συνελεύσεις με άλλο μέλος.

ΑΡΘΡΟ 21

Ο Σύνδεσμος διοικείται από 7μελές συμβούλιο το οποίον εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση από τα μέλη που είναι ταμειακώς εντάξει με μυστική ψηφοφορία. Ταμειακά εντάξει θεωρούνται τα μέλη που έχουν εξοφλήσει τις υποχρεώσεις τους από συνδρομές μέχρι και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 22

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνερχόμενο μετά την εκλογή του κατόπιν πρόσκλησης του πλειοψηφήσαντος  μέλους  εκλέγει με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γεν. Γραμματέα , τον Ταμία, τον Έφορο Δημοσίων Σχέσεων και Ομάδας Ποδοσφαίρου του Συνδέσμου, τον Έφορο Παιδικού Ποδοσφαίρου και Εκπρόσωπο στην Ε.Π.Σ.Θ και τον Έφορο Εκπαίδευσης και Λειτουργίας της Λέσχης.

ΑΡΘΡΟ 23

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου διαρκεί 3 χρόνια και πρέπει να προσαρμόζεται με την αντίστοιχη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Ο.Π.Π.Ε.

ΑΡΘΡ0 24

Το Διοικητικό Συμβούλιο διαχειρίζεται τα κεφάλαια και την περιουσία του Σωματείου, μεριμνά δε για την εκτέλεση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 25

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει ανά 15νθήμερο τακτικά, και εκτάκτως κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου του, ενεργούντος είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν αιτήσεως τριών τουλάχιστον μελών του Δ.Σ. Το Δ.Σ είναι σε απαρτία εφ’ όσον 4 τουλάχιστον εκ των μελών του παρίστανται, λαμβάνει δε τις αποφάσεις του κατ’ απόλυτο πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση  ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του Προέδρου. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου απουσιάζει αδικαιολόγητα από 3 συνεχείς  συνεδριάσεις αυτού και μία αδικαιολόγητη από τις Συνελεύσεις λογίζεται ως παραιτηθέν  και αντικαθίσταται υπό του πρώτου έχοντος σειρά αναπληρωματικού μέλους.

ΑΡΘΡΟ 26

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σύνδεσμο ενώπιον των Δικαστηρίων πάσης αρχής και παντός τρίτου, συγκαλεί δε και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης υπογράφει μετά του Γενικού Γραμματέα πάντα τα έγγραφα και τα εντάλματα πληρωμών, φροντίζει περί της εφαρμογής των κανονισμών και λογοδοτεί ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης.

Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληροί ο Αντιπρόεδρος, τούτον δε ο μεγαλύτερης σε ηλικία σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 27

Ο Γενικός Γραμματέας προΐσταται των γραφείων του Σωματείου, προσυπογράφει μετά του Προέδρου όλα τα έγγραφα και τα εντάλματα πληρωμών, συντάσσει τα πρακτικά του Δ.Σ, τα οποία υπογράφει μετά του Προέδρου και των λοιπών μελών του Δ.Σ, τηρεί το μητρώο των μελών, τηρεί λεπτομερή στοιχεία της περιουσίας του Σωματείου και επιμελείται της αλληλογραφίας. Επίσης τηρεί το πρωτόκολλο και φυλάσσει τη σφραγίδα και το αρχείο του σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 28

Ο Ταμίας ενεργεί όλες τις εισπράξεις των πόρων του σωματείου και πληρώνει τις εντός των ορίων των αποφάσεων του Δ.Σ δαπάνες αυτού βάσει ενταλμάτων πληρωμής υπογεγραμμένων παρά του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα, τηρεί τα σχετικά βιβλία της διαχείρισης για την οποία ευθύνεται προσωπικά, δίδει δε περί παντός λόγο στο Δ.Σ. Ο Ταμίας υποβάλλει κατ’ έτος τον απολογισμό του Σωματείου στη Συνέλευση των μελών και κατάσταση στο Δ.Σ όσες φορές αυτό ζητηθεί  από αυτό. Τον Ταμία απόντα ή κωλυόμενο αναπληροί ένας από τους συμβούλους που ήθελε υποδείξει το Δ.Σ μέχρι 2 μήνες, μετά δε από αυτό το χρονικό όριο εκλέγεται άλλος ταμίας, από το  Δ.Σ και  από τα μέλη αυτού.

ΑΡΘΡΟ  29

Ο Έφορος Δημοσίων Σχέσεων και Ομάδας Ποδοσφαίρου του Συνδέσμου είναι υπεύθυνος για κάθε δημόσια εκδήλωση του Συνδέσμου σε συνεργασία με τον Πρόεδρο και τον Γ. Γραμματέα. Έχει την αρμοδιότητα  της διανομής ανακοινώσεων του Συνδέσμου προς τα μέλη στον ημερήσιο τύπο και προς τους φορείς και γενικά για την προβολή της κίνησης και δράσης του Συνδέσμου. Επίσης οργανώνει την ποδοσφαιρική ομάδα του Συνδέσμου για την συμμετοχή της σε αγώνες με άλλους Συνδέσμους καθώς και αγώνες φιλανθρωπικού χαρακτήρα.

ΑΡΘΡΟ  30

Ο Έφορος Παιδικού Ποδοσφαίρου και εκπρόσωπος στην Ε.Π.Σ.Θ. μεριμνά σε συνεργασία με την Ε.Π.Σ.Θ.  για την καλύτερη οργάνωση των παιδικών πρωταθλημάτων ποδοσφαίρου και παρίσταται στην Ε.Π.Σ.Θ όποτε κληθεί , βοηθώντας με κάθε τρόπο στην αρτιότερη διεξαγωγή των αγώνων.

ΑΡΘΡΟ 31

Ο Έφορος Εκπαίδευσης και Λειτουργίας της Λέσχης είναι επιφορτισμένος με την οργάνωση και εκτέλεση των διαφόρων σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, που έχουν σχέση με την επιμόρφωση και κατάρτιση των προπονητών μελών του Συνδέσμου αλλά και τρίτων παραγόντων του Ποδοσφαίρου, καθώς και με την λειτουργία και φροντίδα της Λέσχης του Συνδέσμου.

ΑΡΘΡΟ 32

Σε καμία περίπτωση οι ιδιότητες των Προέδρου , Αντιπροέδρου, Γ. Γραμματέα,  Ταμία και Εφόρων δύναται να συμπίπτουν στο αυτό πρόσωπο.

ΑΡΘΡΟ 33

Ο διαχειριστικός έλεγχος κάθε χρόνου ενεργείται από 3μελή Ελεγκτική Επιτροπή, η οποία εκλέγεται κάθε τρία χρόνια όσο και η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου. Το πόρισμα του ελέγχου υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση  από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ως μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής δεν δύνανται να εκλεγούν πρόσωπα του Διοικητικού Συμβουλίου.

Έργο της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι ο συστηματικός έλεγχος και η παρακολούθηση της διαχείρισης των οικονομικών του σωματείου. Η Ελεγκτική Επιτροπή ασκεί τα καθήκοντά της συλλογικά και το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου θέτει στη διάθεσή της όλα τα διοικητικά, λογιστικά και διαχειριστικά βιβλία και στοιχεία που τηρούνται σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό αυτό, βιβλία και στοιχεία που τηρούνται σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό αυτό, και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που η Ελεγκτική Επιτροπή κρίνει σκόπιμο, για την άσκηση του ελέγχου της.

Η Ελεγκτική Επιτροπή με βάση τα παραπάνω στοιχεία και τον ισολογισμό και απολογισμό, που έγκαιρα θέτει στη διάθεσή της το Διοικητικό Συμβούλιο, συντάσσει την έκθεσή της που πρέπει να είναι σαφής αναφορικά με τα αποτελέσματα της υπό κρίση διαχειριστικής περιόδου. Την έκθεσή της αυτή η Ελεγκτική Επιτροπή υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση .

Η  Ελεγκτική Επιτροπή συνέρχεται έκτακτα όποτε κρίνει αυτό αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου. Ο Πρόεδρος της Ελεγκτικής Επιτροπής την συγκαλεί σε συνεδρίαση μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υποβολή της αίτησης με θέματα συζήτησης αυτά που αναφέρονται στην αίτηση. Σε κάθε έκτακτη σύγκληση της Ελεγκτικής Επιτροπής η διοίκηση είναι υποχρεωμένη να παρέχει κάθε στοιχείο που θα του ζητηθεί όπως και κατά την Τακτική Σύγκληση της Ελεγκτικής Επιτροπής.

ΑΡΘΡΟ 34

1. Οι αντιπρόσωποι του Συνδέσμου στην Ο.Π.Π.Ε εκλέγονται κατά τις αρχαιρεσίες του και η θητεία τους είναι ίσης διάρκειας με του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής, όπως αναφέρεται στο άρθρο   23   του παρόντος καταστατικού.

2. Όταν εκλεγούν σε όργανο δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας οργάνωσης παραμένουν για όσο χρόνο έχουν εκλεγεί στο όργανο αυτό, χωρίς όμως να εκπροσωπούν τον Σύνδεσμο στην Ο.Π.Π.Ε εκτός αν στο μεταξύ έχουν επανεκλεγεί αντιπρόσωποι. Το ίδιο ισχύει και για τους εκπροσώπους του Συνδέσμου σε άλλες αθλητικές οργανώσεις ή κρατικούς-δημοτικούς Περιφέρειας Οργανισμούς.

ΑΡΘΡΟ 35

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου μπορεί με απόφασή του να επιβάλει την πειθαρχική ποινή της σύστασης στα μέλη που καθυστερούν τις συνδρομές τους προς τον Σύνδεσμο. Διαγράφεται και αποβάλλεται του Συνδέσμου ύστερα από απόφαση του Δ.Σ κάθε μέλος που καθυστερεί αδικαιολόγητα τις προς τον Σύνδεσμο εισφορές πέραν του έτους. Μέλος που διαγράφτηκε για την αιτία αυτή, δικαιούται να ζητήσει την επανεγγραφή του, εφ’ όσον καταβάλλει όλες τις μέχρι διαγραφής του καθυστερούμενες συνδρομές για τις οποίες διεγράφη και όσες θα κατέβαλε από τη διαγραφή του μέχρι την επανεγγραφή του.

  ΑΡΘΡΟ 36

Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί την πειθαρχική εξουσία επί των μελών. Καμία ποινή δεν επιβάλλεται πριν κληθεί το μέλος που παρεκτράπηκε σε απολογία αυτοπροσώπως. Σε περίπτωση μη εμφανίσεως του, η απόφαση λαμβάνεται ερήμην αυτού.

Την ευθύνη για τη διαδικασία τόσον της απολογίας όσον και της έρευνας του υπό κρίση παραπτώματος έχει 3μελής Πειθαρχική Επιτροπή, διοριζόμενη από το Δ.Σ, η οποία ύστερα από εμπεριστατωμένη εξέταση υποβάλλει στην ολομέλεια του Δ.Σ το πόρισμα των ερευνών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν δεσμεύεται από το πόρισμα που δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα, επειδή η ολομέλεια του Δ.Σ μπορεί να αποφασίσει διαφορετικά.

Εάν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφανθεί περί επιβολής οποιαδήποτε ποινής για οποιοδήποτε παράπτωμα κοινοποιεί την απόφασή του στην Ομοσπονδία Προπονητών Ποδοσφαίρου στη Γ.Γ.Α, Ε.Π.Ο. και στην κατά τόπο Ένωση.  Εάν το παράπτωμα του μέλους που παρεκτράπηκε  δημιούργησε «σκάνδαλο» στην κοινή γνώμη τότε το Δ.Σ υποχρεούται να διευκολύνει τις ανακριτικές αρχές για τη διαλεύκανση του σκανδάλου.     

Το μέλος που παραβαίνει ηθελημένα:

Α) Τις διατάξεις του καταστατικού

Β) Τις διατάξεις του κώδικα δεοντολογίας του Έλληνα προπονητή ποδοσφαίρου

Γ) Τις διατάξεις του «Κανονισμού Προπονητών Ποδοσφαίρου»

Δ) Που έχει απρεπή  συμπεριφορά προς τα μέλη-δυσφήμιση αυτών

Ε) Που διαταράσσει την τάξη στις Γενικές Συνελεύσεις.

ΣΤ) Που έχει συμμετοχή σε επεισόδια κατά τη διάρκεια αγώνων σε βάρος διαιτητού, εποπτών και αντιπροσώπων Οργανώτρια Αρχής και

Ζ) Απέχει αδικαιολόγητα περισσότερο από δύο συγκεντρώσεις που αφορούν τη δραστηριότητα του Συνδέσμου.

Επιβάλλονται ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης οι ακόλουθες κυρώσεις:

α) Επίπληξη

β) Αυστηρή επίπληξη

γ) Εισήγηση αφαίρεσης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος προς τις Αθλητικές Αρχές και

δ) Εισήγηση αποβολής από μέλος του Συνδέσμου προπονητών ποδοσφαίρου.

ΑΡΘΡΟ 37

Το αποβληθέν μέλος εντός δύο (2) μηνών από της  γνωστοποίησης σε αυτό της απόφασης της αποβολής του, δικαιούται σε προσφυγή ενώπιον του κ. Προέδρου Πρωτοδικών,  ή ενώπιον αρμόδιου Δικαστηρίου, εάν η αποβολή έγινε εναντίον των όρων του καταστατικού ή αν δεν συνέτρεχε σπουδαίος λόγος. Από την επανεγγραφή του αποκτά πάλι τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, που είχε πριν την αποβολή του.

ΑΡΘΡΟ 38.

Πόροι του Σωματείου είναι:


1. Το δικαίωμα εγγραφής μελών  

2. Οι μηνιαίες ή ετήσιες συνδρομές των μελών

3. Οι έκτακτες εισφορές των μελών

4. Οι δωρεές και οι χορηγίες

5. Οι εισπράξεις από οργανωμένες γιορτές και εκδηλώσεις

6. Τα εισπραττόμενα από τους προπονητές, ανάλογα την κατηγορία που εργάζονται.

7. Οι Κρατικές , Δημοτικές ή Κοινοτικές Επιχορηγήσεις καθώς και Επιχορηγήσεις από υπερκείμενες Αρχές, Ενώσεις κλπ., όπως και από Ελληνικά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα.

8. Οι Δωρεές, Κληροδοσίες, Κληροδοτήματα.

9. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται στα μέλη.

10. Η ακίνητη περιουσία του σωματείου μεταβιβάζεται, πωλείται, απαλλοτριώνεται, υποθηκεύεται, ή γενικά επιβαρύνεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο, μόνο κατόπιν απόφασης της Γ.Σ των μελών, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων μελών, παρισταμένων τουλάχιστον των 2/3 των ταμειακώς εντάξει μελών.

11. Για οποιαδήποτε καταβολή ποσού από την περιουσία του Σωματείου, απαιτείται αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ που καταχωρείται στο βιβλίο πρακτικών αυτού.

12. Δωρεές ή διαθήκες που υποχρεώνουν το Σωματείο σε ενέργειες που αντιβαίνουν προς τους σκοπούς του δεν γίνονται δεκτές.

ΑΡΘΡΟ 39.

Ο Σύνδεσμος τηρεί τα παρακάτω βιβλία :

α) Μητρώο Μελών.

β) Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων.

γ) Βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ

δ) Βιβλίο Ταμείου.

ε) Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας.

στ) Βιβλίο Περιουσιακών Στοιχείων

Κάθε άλλο βιβλίο που η χρήση του θεωρείται απαραίτητη.

Η διαχειριστική περίοδος αρχίζει από 1 Ιανουαρίου και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

ΑΡΘΡΟ 40.

Ο Σύνδεσμος έχει τη δική του σφραγίδα που φέρει κυκλικά την επωνυμία του και το έτος ίδρυσής του (1987), ενώ στο μέσο τον χάρτη της Μαγνησίας με την πρωτεύουσά της τον Βόλο που είναι και η έδρα του Συνδέσμου  και στο κάτω μέρος τον διακριτικό τίτλο «ΘΕΣΣΑΛΙΑ» .ΑΡΘΡΟ 41.

Σε περίπτωση διαλύσεως του Σωματείου όλα τα περιουσιακά του στοιχεία θα διατεθούν υπέρ Ευαγών Ιδρυμάτων της Μαγνησίας που θα αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 42.

Ο Σύνδεσμος  αναγνωρίζει από ποδοσφαιρικής άποψης ως ιεραρχικώς προιστάμενες αρχές: α) Την Ομοσπονδία Προπονητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος, β) την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Θεσσαλίας, γ) την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (Ε.Π.Ο) ως και τις διεθνείς Ομοσπονδίες, ως  ιεραρχικά προϊστάμενες αθλητικές αρχές, οι οποίες δικαιούνται να επιβάλλουν στο Σωματείο και τα μέλη αυτού τις υπό των καταστατικών τους και των ισχυόντων Κανονισμών προβλεπόμενες κυρώσεις.

Ο Σύνδεσμος αποδέχεται και καθιστά αρμόδια, ως διαιτητικά όργανα για την επίλυση των, εκ της συμμετοχής των μελών του ως προπονητών ομάδων, σε κάθε είδους πρωταθλήματα και αγώνες προκυπτουσών αγωνιστικών διαφορών, τα προβλεπόμενα από το νόμο ή τους οικείους κανονισμούς δικαιοδοτικά όργανα ή επιτροπές. Η ρήτρα αυτή δεσμεύει και τα μέλη του Συνδέσμου.

ΑΡΘΡΟ 43

Το καταστατικό αυτό αποτελείται από 43 συνολικά άρθρα εγκρίθηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολό του  κατά την Γενική Συνέλευση και από τα παριστάμενα στη Γενική Συνέλευση μέλη του Συνδέσμου, υπογράφεται και τροποποιεί, αντικαθιστά, βελτιώνει και συμπληρώνει το προηγουμένως ισχύον καταστατικό και θα ισχύσει μόλις εγκριθεί με δικαστική απόφαση ή διάταξη κατά το Νόμο και καταχωρηθεί στο Βιβλίο αναγνωρισμένων Σωματείων του Πρωτοδικείου Βόλου

                                                      

Βόλος  10- 4-2013

            ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΛΙΑΚΟΥΔΑΣ             ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

 

Facebook Comments

POST A COMMENT.